Wat kan de Cliëntenraad voor u betekenen?

De Cliëntenraad ISD Brabantse Wal behartigt de belangen van de cliënten de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De raad adviseert ISD Brabantse Wal gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat hierbij altijd om het beleid, niet om individuele klachten of bezwaarschriften. Daarnaast signaleert de Cliëntenraad problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand en minimaregelingen. Wij zijn daarbij mede afhankelijk van de signalen die wij ontvangen uit de samenleving.

De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van deze cliënten behartigen. We vergaderen acht keer per jaar.

Wij geven ook informatie, of vertellen waar u informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld: bijzondere bijstand, minimabeleid, huur- en zorgtoeslag, schuldhulpverlening en kwijtschelding belasting.

Doelstelling

Het is de doelstelling van de Cliëntenraad om een werkelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.
Concreet betekent dit:

  • verbetering van de regelingen voor minima;
  • een juiste, klantgerichte houding van ISD Brabantse Wal naar cliënten bevorderen;
  • bescherming van de persoonlijke gegevens van cliënten;
  • duidelijke informatie aan cliënten verstrekken;
  • knelpunten oplossen;
  • ISD Brabantse Wal gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • cliënten adviseren en eventueel doorverwijzen naar andere instanties.

Om de juiste adviezen te kunnen uitbrengen, is de Cliëntenraad afhankelijk van ervaringen en meningen van cliënten. Uw inbreng is voor de Cliëntenraad dus van groot belang!

Mocht u geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de Cliëntenraad of wilt u meer informatie en heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de Cliëntenraad.

Het postadres is:

Clientenraad ISD Brabantse Wal
p/a Antwerpsestraatweg 170
4631 RC Hoogerheide

 

U kunt ons ook mailen op: ClientenraadISD@gmail.com of u kunt gebruik maken van de contactpagina op deze site.